Vi håller på att nå bristningsgränsen i elnäten.

Gör energiskatten rörlig av klimatskäl

Vi håller på att nå bristningsgränsen i elnäten – vilket redan i dag sätter stopp för företagsetableringar och riskerar att orsaka strömavbrott. Samtidigt väntas elbehovet öka kraftigt, i och med klimatomställningen och elektrifieringen. En lösning är att göra energiskatten rörlig, skriver debattörer från miljörörelsen och näringslivet.

I slutet av januari fick många elkonsumenter i Sverige sannolikt en obehaglig överraskning när elräkningen damp ner. Och många funderar nog på vad man kan göra för att sänka elkostnaden framöver.

På den nordiska elmarknaden handlar elbolag upp el på en elbörs där priset sätts timme för timme, beroende på hur stor efterfrågan är. Men det är sällan prissignalen når ända fram till elanvändarna, trots att det finns mycket att vinna både för konsumenten och elsystemet. Om elanvändarna kan styra sin förbrukning till perioder med lågt elpris blir elräkningen lägre, samtidigt som belastningen på elnäten minskar.

Situationen är redan allvarlig runt storstadsområdena. Om vi i januari hade fått en riktig köldknäpp i Stockholm så hade den tillgängliga elen, på grund av begränsningar i elnätet, inte nått fram under de timmar då behovet var som störst. Konsekvensen hade blivit ett strömavbrott. I Uppsala är läget så ansträngt att nya företagsetableringar stoppats, på grund av att elnätet inte räcker till.

I dag står vi i början av en gigantisk förändring av energisystemet. Fossilbilar ska bytas ut till elbilar och industrin ska elektrifieras, urbaniseringen fortsätter och elkrävande serverhallar etableras i Sverige. Samtidigt ska den åldrande kärnkraften efter hand ersättas av förnybar elproduktion.

El är en färskvara som behöver konsumeras samtidigt som den produceras. I dag balanseras elnäten genom att elhandelsbolagen köper el baserat på förväntad konsumtion hos sin kundbas. Produktionen planeras sedan efter förväntad efterfrågan. Problemet med sol- och vindkraft är att den inte låter sig planeras, utan beror på vädret.

Vi står alltså inför två stora utmaningar – bristande kapacitet i elnäten kring storstäderna och en stor variation i tillgången till el, med stora överskott när det blåser och risk för brist under kalla, vindstilla vinterdagar. För att göra oss redo för ett elektrifierat samhälle som drivs av rena energikällor måste vi därför skapa tydligare incitament att använda elen vid rätt tillfälle.

I dag har i stort sett alla elkonsumenter tillgång till smarta uppkopplade elmätare, med möjlighet att mäta hushåll individuellt och få timpriser på el. Men möjligheterna utnyttjas alldeles för lite. Man kan få lägre elpris genom att flytta förbrukningen över tid, men eftersom energiskatten utgör en så stor del av den totala kostnaden så blir besparingen för liten. Om energiskatten ersattes av en rörlig skatt som kopplas till trängseln i elnätet skulle det uppmuntra människor att konsumera el när efterfrågan är lägre, och undvika konsumtion under effekttoppar. Vi föreslår därför att dagens energiskatt ersätts av en skatt som differentieras utifrån hur väl elkonsumenterna anpassar sin elkonsumtion efter eltillgången.

Det skulle leda till att elkonsumenter kopplar upp och automatiskt styr sina värmeanläggningar och elbilar till att ladda batteriet och köra värmepannan under de tider som elen är som billigast. Effekttopparna skulle bli lägre, elnätsbolagen skulle behöva investera mindre i utbyggnad av näten och vårt samhälle skulle vara redo för omställningen till elbilar och förnybar energi på riktigt.

För ett normalt villahushåll som styr om sin elanvändning skulle besparingen kunna bli tusentals kronor per år. Elräkningen för nästa januari skulle bli betydligt lägre. Tekniken för att visa tillgång på el och styra elanvändningen automatiskt finns redan – och den gynnar såväl människors plånbok som klimatet. Nu behövs politiska visioner och handlingskraft för att göra omställningen möjlig.

Lars Roth
grundare av Bright
David Forsberg
grundare av Bright
Mårten Thorslund
hållbarhetschef på We don't have time
Charlotte Eisner
försäljning- och marknadschef på DEFA E-Mobility
Björn Berg
grundare av Ngenic

Här hittar du artikeln